پارک محله ای مهرجرد

پارک محله‌ای مهرجرد

حسینیه کوچه باغ

ساماندهی و مرمت حسینیه کوچه باغ میبد

زمان اجرا: زمستان 96

نوع پروژه: مشارکتی با میراث فرهنگی

مرمت مسیر تاریخی نخل‌برداری فیروزآباد

نام پروژه: مرمت مسیر تاریخی نخل‌برداری فیروزآباد

زمان اجرا: سال 1397