شهرداری میبد به استناد بند 7 صورتجلسه مورخ 1397/02/24 ستاد بازآفرینی شهرستان میبد و طبق مجوز شورای اسلامی شهر میبد به شماره 540 مورخ 1397/04/20 جهت تشویق و ترغیب متقاضیان احداث بنا در بافت قدیم و احیای این بافت ارزشمند، به مالکین واجد شرایط حداکثر تا 120 مترمربع زیربنا عوارض پروانه ساختمانی به صورت رایگان (منحصراً اعمال موارد مرتبط با حیطه وظایف شهرداری) وفق مقررات در کوتاه ترین زمان ممکن صادر می نماید. همچنین نسبت به اعطای تسهیلات بانکی اقدام خواهد نمود.

محتوى ع موضوعات خبری تسهیلات .