عملیات مرمت محور فرهنگی تاریخی مهرجرد که توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد آغاز شده بود به پایان رسید. با توجه به اهمیت حفاظت واحیای محدودهای تاریخی، مرمت محور فرهنگی تاریخی مهرجرد در دستور کار سازمان قرار گرفته بود.

عملیات مرمت محور فرهنگی تاریخی ده آباد که توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد آغاز شده بود به پایان رسید. با توجه به اهمیت حفاظت واحیای محدودهای تاریخی، مرمت محور فرهنگی تاریخی ده آباد در دستور کار سازمان قرار گرفته بود.

مهندس صادقی سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد در این رابطه اظهار داشت: هدف از اجرای عملیات مرمت این محور فرهنگی تاریخی، حفظ اصالت، احیای بافت تاریخی و هویت و آداب و رسوم فرهنگی است.

لازم به ذکر است عملیات مرمت محور فرهنگی تاریخی ده آباد توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری میبد شروع و در حال اجراست.


عملیات مرمت محور تاریخی مسیر نخل‌برداری فیروزآباد که توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد آغاز شده بود به پایان رسید. با توجه به اهمیت حفاظت واحیای محدودهای تاریخی، مرمت محور تاریخی مسیر نخل برداری فیروز آباد در دستور کار سازمان قرار گرفته بود.