سخن ریاست

ارتقای کیفیت زندگی در شهر میبد به خصوص در بافت فرسوده و تاریخی موضوع بسیار مهمی است که از راهبردهای ملی دولت تدبیر و امید بوده است که مبتنی بر احترام به حقوق و کرامت انسانی شهروندان و ساکنین این مناطق است و علاوه بر آن حفظ هویت تاریخی و فرهنگی کهن شهر میبد همگام با اصل برابری و عدالت در سرلوحه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری قرار دارد.
وظیفه خطیر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد مبنی بر اجرای طرح‌های موضوعی و موضعی در بافت فرسوده و تاریخی بنا به شهر ارزشمند تاریخی فرهنگی و استراتژی شهر اهمیت آن را دو چندان نموده است؛ هر چند که سازمان در تمام سطح شهر موظف به مدیریت اجرای سایر پروژه‌های عمرانی نیز می‌باشد.
به یقین با مشارکت شهروندان و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، باززنده‌سازی و بازآفرینی شهر با سرعت جهشی پیشرفت خواهد نمود و فعالیت در حوزه تاریخی شهر انعکاسی از ارزش‌های فرهنگی و باستانی شهر بوده و از تعامل انسان و محیط پیرامون درطول تاریخ شکل گرفته و به نوعی ویژگی‌های شکلی و ساختار متشکله آن قابل تمایز از سایر پهنه‌های شهری میبد است و این افتخاری لذت‌بخش است که قادر باشیم در این حوزه فعالیت نموده و گام‌های نوینی در احیا و توسعه آن برداریم.
امید است با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت عموم شهروندان در این امر خطیر همیاری و همکاری‌های لازم صورت پذیرد.