هیأت مدیره سازمان

مطابق ماده 7 فصل چهارم اساسنامه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد با عنوان «هیأت مدیره»، اعضای هیأت مدیره سازمان مرکب از سه نفر می‌باشد که عبارتند از:

1- معاون ذیربط شهرداری با انتخاب شهردار به عنوان رئیس

2- رئیس سازمان به عنوان عضو و دبیر

3- یک نفر صاحب‌نظر در حوزه مأموریتی سازمان دارای سوابق علمی و تجربی لازم با پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و تأیید شهردار. عضو صاحب‌نظر نمی‌تواند مسئولیت اجرایی در سازمان یا شهرداری ذیربط بر عهده گیرد.

تبصره- در شهرداری‌هایی که سازمان وابسته به طور مستقیم زیر نظر شهردار مدیریت می‌شود، رئیس هیأت مدیره شهردارمی‌باشد.

اعضای هیأت مدیره سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان عضویت مدرک تحصیلی زمان عضویت
1 محمدرضا زارعی محمودآبادی رئیس هیأت مدیره فوق لیسانس عمران 1397/03/03
2 ابوالفضل صادقی یخدانی عضو و دبیر هیأت مدیره و سرپرست سازمان فوق لیسانس معماری 1397/03/03
3 محمدرضا بشارتی عضو هیأت مدیره لیسانس عمران 1397/03/03