عملیات مرمت محور فرهنگی تاریخی ده آباد که توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد آغاز شده بود به پایان رسید. با توجه به اهمیت حفاظت واحیای محدودهای تاریخی، مرمت محور فرهنگی تاریخی ده آباد در دستور کار سازمان قرار گرفته بود.