با توجه به اهمیت حفاظت واحیای محدودهای تاریخی، مرمت محور تاریخی فرهنگی مسیر نخل برداری فیروزآباد در دستور کار قرار گرفت.

مهندس صادقی سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد در این خصوص گفت: عملیات مرمت با حفظ اصالت ویکپارچگی اثر و حفظ کاربری بافت بعنوان یکی از سیاستهای کلیدی برنامه های حفاظت و احیا محسوب می شود.

لازم به ذکر است عملیات مرمت محور تاریخی مسیر نخل برداری فیروزآباد توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد در حال اجراست.