شروع مرمت محور فرهنگی تاریخی مهرجرد

عملیات مرمت محور فرهنگی تاریخی مهرجرد توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری میبد شروع شد.

مهندس صادقی سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد در این رابطه اظهار داشت: هدف از اجرای عملیات مرمت این محور فرهنگی تاریخی، حفظ اصالت، احیای بافت تاریخی و هویت و آداب و رسوم فرهنگی است.

لازم به ذکر است عملیات مرمت محور فرهنگی تاریخی مهرجرد توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری میبد شروع و در حال اجراست.