اتمام مرمت محور فرهنگی تاریخی مهرجرد

عملیات مرمت محور فرهنگی تاریخی مهرجرد که توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد که با هدف احیای بافت های تاریخی شهر آغاز شده بود به پایان رسید.
عملیات مرمت محور فرهنگی تاریخی مهرجرد که توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد آغاز شده بود به پایان رسید. با توجه به اهمیت حفاظت واحیای محدودهای تاریخی، مرمت محور فرهنگی تاریخی مهرجرد در دستور کار سازمان قرار گرفته بود.