مرمت مسیر تاریخی نخل‌برداری فیروزآباد

نام پروژه: مرمت مسیر تاریخی نخل‌برداری فیروزآباد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ زمان اجرا: سال 1397

نام پروژه: مرمت مسیر تاریخی نخل‌برداری فیروزآباد

هزینه: 1،769،451،540 ریال

زمان اجرا: سال 1397