مرمت مسیر تاریخی نخل‌برداری فیروزآباد

نام پروژه: مرمت مسیر تاریخی نخل‌برداری فیروزآباد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ زمان اجرا: سال 1397

مرمت محور فرهنگی تاریخی مهرجرد

مرمت محور فرهنگی تاریخی مهرجرد ...

مرمت محور فرهنگی تاریخی ده‌آباد

مرمت محور فرهنگی تاریخی ده‌آباد ...

پارک محله ای مهرجرد

پارک محله‌ای مهرجرد

حسینیه کوچه باغ

ساماندهی و مرمت حسینیه کوچه باغ میبد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ زمان اجرا: زمستان 96 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ نوع پروژه: مشارکتی با میراث فرهنگی